Terms of services

Điều khoản dịch vụ
Cảm ơn bạn đã sử dụng Truyenmoi.info! Các sản phẩm và dịch vụ của Truyenmoi.info được cung cấp bởi Truyenmoi.info. Các Điều khoản Dịch vụ này chi phối việc bạn truy cập và sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của Truyenmoi.info. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Các điều khoản này có thể được cập nhật theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên Trang web. Bạn nên tham khảo Chính sách Bảo mật này thường xuyên nếu có bất kỳ thay đổi nào.

 1. Sự chấp nhận của bạn
  BẰNG VIỆC SỬ DỤNG VÀ / HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB NÀY (gọi chung, bao gồm tất cả Nội dung có sẵn thông qua tên miền Truyenmoi.info, "Trang web Truyenmoi.info" hoặc "Trang web"), BẠN KÝ GỬI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐƯỢC XUẤT BẢN TẠI https://Truyenmoi.info/terms-of-service VÀ MÀ ĐƯỢC KHAI THÁC Ở ĐÂY BẰNG CÁCH THAM KHẢO. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng không sử dụng Trang web Truyenmoi.info/li>
 2. Trang web Truyenmoi.info
  Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho tất cả người dùng của Trang web Truyenmoi.info, bao gồm cả những người dùng cũng là người đóng góp nội dung, thông tin mới và các tài liệu hoặc dịch vụ khác trên Trang web. Trang web Truyenmoi.info có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Truyenmoi.info. Truyenmoi.info không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, Truyenmoi.info sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn hoàn toàn miễn cho Truyenmoi.info khỏi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi bạn rời khỏi Trang web Truyenmoi.info và đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của từng trang web khác mà bạn truy cập.
 3. Quyền truy cập Trang web
  A. Truyenmoi.info theo đây cấp cho bạn quyền sử dụng Trang web như được quy định trong Điều khoản Sử dụng này, với điều kiện:

(i) Việc bạn sử dụng Trang web khi được cho phép chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn;

(ii) Bạn sẽ không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của Trang web trên bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Truyenmoi.info;

(iii) Bạn sẽ không thay đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào của Trang web ngoài việc cần thiết một cách hợp lý để sử dụng Trang web cho mục đích đã định;

(iv) Bạn sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Sử dụng này.

B. Để truy cập một số tính năng của Trang web, bạn sẽ phải tạo một tài khoản. Bạn không bao giờ được sử dụng tài khoản của người khác mà không được phép. Khi tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình và bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. Bạn phải thông báo cho Truyenmoi.info ngay lập tức về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Mặc dù Truyenmoi.info sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất của bạn do sử dụng trái phép tài khoản của bạn, nhưng bạn có thể chịu trách nhiệm về những tổn thất của Truyenmoi.info hoặc những người khác do việc sử dụng trái phép đó.

C. Bạn đồng ý không sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, "rô bốt", "trình thu thập thông tin", "trình đọc ngoại tuyến", v.v., truy cập Trang web theo cách gửi nhiều thông báo yêu cầu hơn đến máy chủ Truyenmoi.info trong một khoảng thời gian nhất định mà con người có thể tạo ra một cách hợp lý trong cùng một khoảng thời gian bằng cách sử dụng một trình duyệt web trực tuyến theo quy ước. Bất chấp những điều đã nói ở trên, Truyenmoi.info cấp cho người điều hành các công cụ tìm kiếm công cộng quyền sử dụng trình thu thập dữ liệu để sao chép tài liệu từ trang web với mục đích duy nhất là tạo các chỉ mục có thể tìm kiếm công khai của tài liệu, nhưng không cho phép lưu vào bộ nhớ đệm hoặc lưu trữ của các tài liệu đó. Truyenmoi.info có quyền thu hồi các ngoại lệ này nói chung hoặc trong các trường hợp cụ thể. Bạn đồng ý không thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm cả tên tài khoản, từ Trang web, cũng như không sử dụng hệ thống thông tin liên lạc do Trang web cung cấp cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại nào. Bạn đồng ý không gạ gẫm, vì mục đích thương mại, bất kỳ người dùng nào của Trang web liên quan đến Nội dung do người dùng của họ gửi.

 1. Nội dung gửi của người dùng
  A. Trang web Truyenmoi.info có thể bây giờ hoặc trong tương lai cho phép gửi tiểu thuyết hoặc các thông tin liên lạc khác do bạn và những người dùng khác gửi ("Nội dung gửi của người dùng") và lưu trữ, chia sẻ và / hoặc xuất bản các Nội dung do người dùng gửi đó. Bạn hiểu rằng cho dù các Bài nộp của Người dùng đó có được công bố hay không, Truyenmoi.info không đảm bảo bất kỳ tính bảo mật nào đối với bất kỳ bài gửi nào.

B. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về các Đệ trình của Người dùng của chính mình và hậu quả của việc đăng hoặc xuất bản chúng. Liên quan đến Nội dung do người dùng gửi, bạn xác nhận, đại diện và / hoặc bảo đảm rằng:

(i) Bạn sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép Truyenmoi.info sử dụng tất cả các quyền bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác trong và đối với bất kỳ và tất cả các Đệ trình của Người dùng để cho phép đưa vào và sử dụng về các Đệ trình của Người dùng theo cách thức được Trang web dự tính và các Điều khoản Sử dụng này;

(ii) Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, tiết lộ và / hoặc sự cho phép của từng cá nhân có thể nhận dạng được trong Nội dung do người dùng gửi để sử dụng tên hoặc hình ảnh tương tự của từng cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép đưa và sử dụng Nội dung do người dùng gửi trong cách thức mà Trang web dự tính và các Điều khoản Sử dụng này. Để rõ ràng, bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu của mình trong Nội dung do người dùng gửi. Tuy nhiên, bằng cách gửi Đệ trình của Người dùng cho Truyenmoi.info, theo đây bạn cấp cho Truyenmoi.info một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng để sử dụng, tái sản xuất, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện Đệ trình của Người dùng liên quan đến Trang web Truyenmoi.info và hoạt động kinh doanh của Truyenmoi.info (và người kế nhiệm), bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc quảng bá và phân phối lại một phần hoặc toàn bộ Trang web Truyenmoi.info (và các sản phẩm phái sinh từ đó) ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh phương tiện nào. Theo đây, bạn cũng cấp cho mỗi người dùng của Trang web Truyenmoi.info giấy phép không độc quyền để truy cập Nội dung do người dùng của bạn gửi thông qua Trang web và sử dụng, tái tạo, phân phối, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của, hiển thị và thực hiện các Nội dung do người dùng gửi đó khi được phép thông qua chức năng của Trang web và theo các Điều khoản Sử dụng này. Giấy phép nói trên do bạn cấp sẽ chấm dứt sau khi bạn xóa hoặc xóa Nội dung do người dùng gửi khỏi Trang web Truyenmoi.info. Theo đây, bạn cũng cấp cho mỗi người dùng của Trang web Truyenmoi.info giấy phép không độc quyền để truy cập Nội dung do người dùng của bạn gửi thông qua Trang web, và để sử dụng, tái tạo, phân phối, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện các Nội dung do người dùng gửi đó khi được phép thông qua chức năng của Trang web và theo các Điều khoản Sử dụng này. Giấy phép nói trên do bạn cấp sẽ chấm dứt sau khi bạn xóa hoặc xóa Nội dung do người dùng gửi khỏi Trang web Truyenmoi.info. Theo đây, bạn cũng cấp cho mỗi người dùng của Trang web Truyenmoi.info giấy phép không độc quyền để truy cập Nội dung do người dùng của bạn gửi thông qua Trang web và sử dụng, tái tạo, phân phối, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của, hiển thị và thực hiện các Nội dung do người dùng gửi đó khi được phép thông qua chức năng của Trang web và theo các Điều khoản Sử dụng này. Giấy phép nói trên do bạn cấp sẽ chấm dứt sau khi bạn xóa hoặc xóa Nội dung do người dùng gửi khỏi Trang web Truyenmoi.info.

C. Liên quan đến Nội dung do người dùng gửi, bạn đồng ý thêm rằng bạn sẽ không:

(i) Gửi tài liệu có bản quyền, được bảo vệ bởi bí mật kinh doanh hoặc theo cách khác tuân theo các quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm quyền riêng tư và quyền công khai, trừ khi bạn là chủ sở hữu của các quyền đó hoặc được chủ sở hữu hợp pháp của họ cho phép đăng tài liệu và cấp Truyenmoi.info tất cả các quyền cấp phép được cấp ở đây;

(ii) Công bố những thông tin sai lệch hoặc xuyên tạc có thể gây thiệt hại cho Truyenmoi.info hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

(iii) Gửi tài liệu bất hợp pháp, tục tĩu, nói xấu, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm, quấy rối, thù địch, xúc phạm chủng tộc hoặc sắc tộc, hoặc khuyến khích hành vi bị coi là phạm tội, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, vi phạm bất kỳ luật nào, hoặc nếu không thì không phù hợp;

(iv) Đăng quảng cáo hoặc chào mời kinh doanh;

D. Đặc biệt, nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện của họ và tin rằng bất kỳ Nội dung nào do người dùng gửi hoặc nội dung khác vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ ("DMCA") bằng cách cung cấp Bản quyền của chúng tôi Đại lý cung cấp thông tin bằng văn bản sau (xem 17 USC 512 (c) (3) để biết thêm chi tiết):

(i) Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm;

(ii) Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm, hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên một trang web trực tuyến được bao phủ bởi một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó;

(iii) Nhận dạng tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ xác định tài liệu đó;

(iv) Thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên hệ với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, thư điện tử;

(v) Tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;

(vi) Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Đại lý bản quyền được chỉ định của Truyenmoi.info để nhận thông báo về vi phạm đã được xác nhận là: copyright @ Truyenmoi.info. Để rõ ràng, chỉ các thông báo DMCA mới được gửi đến Đại lý bản quyền; bất kỳ phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và thông tin liên lạc khác phải được chuyển đến dịch vụ khách hàng của Truyenmoi.info. Bạn thừa nhận rằng nếu bạn không tuân thủ tất cả các yêu cầu của Mục 5 (D) này, thông báo DMCA của bạn có thể không hợp lệ.

E. Bạn hiểu rằng khi sử dụng Trang web Truyenmoi.info, bạn sẽ tiếp xúc với Nội dung do Người dùng gửi từ nhiều nguồn khác nhau và Truyenmoi.info không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hữu ích, an toàn hoặc quyền sở hữu trí tuệ của hoặc liên quan đến Nội dung do Người dùng gửi đó. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung do Người dùng gửi không chính xác, xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối, và bạn đồng ý từ bỏ, và theo đây sẽ từ bỏ mọi quyền hoặc biện pháp xử lý hợp pháp hoặc công bằng mà bạn có hoặc có thể có đối với Truyenmoi.info tôn trọng điều đó, và đồng ý bồi thường và giữ Truyenmoi.info, Chủ sở hữu / Người điều hành, các chi nhánh và / hoặc người cấp phép của Truyenmoi.info, vô hại ở mức độ tối đa được pháp luật cho phép về tất cả các vấn đề liên quan đến việc bạn sử dụng trang web.

F. Truyenmoi.info cho phép bạn liên kết đến các tài liệu trên Trang web chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Truyenmoi.info có quyền dừng bất kỳ khía cạnh nào của Trang web Truyenmoi.info vào bất kỳ lúc nào.

 1. Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành
  Bạn đồng ý rằng việc sử dụng trang web Truyenmoi.info sẽ do bạn tự chịu rủi ro. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Truyenmoi.info, các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của Truyenmoi.info từ chối mọi bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến trang web và việc bạn sử dụng chúng. Truyenmoi.info không đảm bảo hoặc tuyên bố về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web này hoặc nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ

(i) Lỗi, nhầm lẫn hoặc không chính xác của nội dung,

(ii) Thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, dưới bất kỳ hình thức nào, do bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi,

(iii) Bất kỳ truy cập trái phép nào vào hoặc sử dụng các máy chủ an toàn của chúng tôi và / hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và / hoặc thông tin tài chính được lưu trữ trong đó,

(iv) Bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ trang web của chúng tôi,

(v) Bất kỳ lỗi nào, vi rút, trojan, hoặc những thứ tương tự có thể được bất kỳ bên thứ ba nào truyền đến hoặc thông qua trang web của chúng tôi,

(vi) Bất kỳ sai sót hoặc phát sinh trong bất kỳ nội dung nào hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng, gửi qua email, truyền tải hoặc cung cấp thông qua trang web Truyenmoi.info. Truyenmoi.info không bảo đảm, xác nhận, đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo hoặc cung cấp bởi một bên thứ ba thông qua trang web Truyenmoi.info hoặc bất kỳ trang web siêu liên kết nào hoặc được giới thiệu trong bất kỳ biểu ngữ hoặc quảng cáo nào khác, và Truyenmoi.info sẽ không phải là một bên tham gia hoặc bằng mọi cách chịu trách nhiệm giám sát bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba. như khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua bất kỳ phương tiện nào hoặc trong bất kỳ môi trường nào, bạn nên sử dụng phán đoán tốt nhất của mình và thận trọng khi thích hợp.

 1. Giới hạn trách nhiệm
  Trong mọi trường hợp, Truyenmoi.info, các cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của mình, sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt hoặc do hậu quả nào do bất kỳ

(i) Lỗi, nhầm lẫn hoặc không chính xác của nội dung,

(ii) Thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, dưới bất kỳ hình thức nào, do bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi,

(iii) Bất kỳ truy cập trái phép nào vào hoặc sử dụng các máy chủ an toàn của chúng tôi và / hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và / hoặc thông tin tài chính được lưu trữ trong đó,

(iv) Bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ trang web của chúng tôi, bất kỳ lỗi nào, vi rút, trojan, hoặc những thứ tương tự, có thể được truyền đến hoặc thông qua trang web của chúng tôi bởi bất kỳ bên thứ ba nào,

(v) Bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc bạn sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng, gửi qua email, truyền tải hoặc cung cấp thông qua trang web Truyenmoi.info, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng , vi phạm, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, và liệu công ty có được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hay không. giới hạn trách nhiệm nêu trên sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép tại khu vực tài phán hiện hành.

Bạn xác nhận cụ thể rằng Truyenmoi.info sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các bài gửi của người dùng hoặc hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào và rủi ro tổn hại hoặc thiệt hại do những điều đã nêu ở trên hoàn toàn thuộc về bạn.

 1. Bồi thường
  Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Truyenmoi.info, tập đoàn mẹ, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý vô hại, khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc nợ và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn đối với phí luật sư) phát sinh từ:

(i) Việc bạn sử dụng và truy cập vào Trang web Truyenmoi.info;

(ii) Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này;

(iii) Bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền tác giả, tài sản hoặc quyền riêng tư nào;

(iv) bất kỳ khiếu nại nào rằng một trong những Đệ trình của Người dùng của bạn đã gây ra thiệt hại cho bên thứ ba.

Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường này sẽ vẫn tồn tại trong Điều khoản Dịch vụ này và việc bạn sử dụng Trang web Truyenmoi.info.

 1. Khả năng chấp nhận Điều khoản sử dụng
  Bạn xác nhận rằng bạn trên 18 tuổi, hoặc là trẻ vị thành niên được giải phóng, hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và hoàn toàn có thể và đủ thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, khẳng định, tuyên bố và bảo đảm được quy định trong các Điều khoản Dịch vụ này, đồng thời tuân thủ và tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này. Trong mọi trường hợp, bạn khẳng định rằng bạn trên 13 tuổi, vì Trang web Truyenmoi.info không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không sử dụng Trang web Truyenmoi.info - còn rất nhiều điều khác các trang web tuyệt vời dành cho bạn. Nói chuyện với cha mẹ của bạn về những trang web phù hợp với bạn.
 2. Chuyển nhượng
  Điều khoản sử dụng này, và bất kỳ quyền và giấy phép nào được cấp dưới đây, không thể được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng bởi bạn, nhưng có thể được chuyển nhượng bởi Truyenmoi.info mà không có giới hạn.